Luật Hộ tịch 2014
Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13.
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2015 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Thông tư số 15/2015/TT-BTP
Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/11/2015 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết ...
Nghị định 23/2015
Về cấp bảng sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch
Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND Thành phố
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Xây dựng
Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Xây dựng.
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội
Luật Xây dựng.
Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
Về việc ban hành Quy định Điều kiện kinh doanh xây dựng.
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển ...
Các Văn bản quy phạm pháp luật đã đưa
  Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng
  Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Đất đai
  Luật số 45/20113/QH13 của Quốc hội
  Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường