Luật Hộ tịch 2014
Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13.
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2015 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Thông tư số 15/2015/TT-BTP
Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/11/2015 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết ...
Nghị định 23/2015
Về cấp bảng sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch