Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng COVID - 19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố (Đợt 3)