Đất đai

Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Đất đai

Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Đất đai.

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI:

1. Luật Đất Đai năm 2013: 45_2013_QH13_215836.pdf

2. Nghị định 43 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất Đai: 43_2014_ND-CP_230680.pdf

3. Nghị định 44 Quy định về giá đất: 44_2014_ND-CP_230632.pdf

4. Nghị định 45 Quy định về thu tiền sử dụng đất: 45_2014_ND-CP_234574.pdf

5. Thông tư 23 Quy định về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 23_2014_TT-BTNMT_236488.pdf

6. Thông tư 24 Quy định về Hồ sơ địa chính: 24_2014_TT-BTNMT_236560.pdf

7. Thông tư 25 Quy định về Bản đồ địa chính: 25_2014_TT-BTNMT_236562.pdf

(Tác giả: P.BT, nguồn: 8)

     

 
Các Đất đai đã đưa
   Luật số 45/20113/QH13 của Quốc hội (15:06 - 25/04/2016)
   Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ (15:06 - 25/04/2016)
   Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ (15:06 - 25/04/2016)
   Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ (15:06 - 25/04/2016)
   Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (15:06 - 25/04/2016)
   Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (11:08 - 22/04/2016)
   Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (10:56 - 22/04/2016)
   Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (16:42 - 20/04/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.