Quy trình Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong Danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thuế, phí, lệ phí
Danh mục thủ tục hành chính: THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ
Quản lý ngân sách nhà nước
Danh mục thủ tục hành chính: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC