Quy trình cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Quy trình sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Quy trình chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Quy trình chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là động sản

Quy trình chứng thực di chúc

Quy trình chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính scáh đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Quy trình chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Quy trình chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Quy trình chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc

Các Sao y - Chứng thực đã đưa
  Chứng thực