Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc giữa cử tri với Tổ Đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016-2021 (Trước kỳ họp thứ 8)
UBND phường Bến Thành ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc giữa cử tri với Tổ Đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016-2021 (Trước ...
Chi tiết...