Các Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ ba của HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tại kỳ họp thứ ba, HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành 10 Nghị quyết: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND phường Bến Thành quyết định thực hiện đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND giữa hai kỳ họp HĐND P. Bến Thành
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND P. Bến Thành về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND phường Bến Thành quyết định thực hiện đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND giữa hai kỳ họp ...
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về thí điểm lắp đặt hệ thống camera, báo cháy, chống trộm tại các tuyến hẻm phường Bến Thành
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND P. Bến Thành về thí điểm lắp đặt hệ thống camera, báo cháy, chống trộm tại các tuyến hẻm phường Bến Thành.
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường Bến Thành trong 6 tháng cuối năm 2016
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND P. Bến Thành về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường Bến Thành trong 6 tháng cuối năm 2016.
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND P. Bến Thành về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND P. Bến Thành
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của HĐND P. Bến Thành về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND P. Bến Thành.
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày  27/6/2016 của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các Nghị quyết HĐND Phường đã đưa
  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về việc quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021