Quy trình liên quan hoạt động tôn giáo

Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ, thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo
Quyết định số 6085/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chính Minh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện ...