Tuyên truyền pháp luật

PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN “MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU”

 
Nhằm tuyên truyền đến người dân những điểm mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, ngày 02/8/2022 Ủy ban nhân dân phường Bến Thành đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc xây dựng tờ gấp “ Một số điểm mới quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu” theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2022.

Với mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận những quy định mới của pháp luật hiện hành liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu như: Vi phạm về đăng ký, sơ tuyển, kiểm tra khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; vi phạm về nhập ngũ, thực hiện quân sự tại ngũ và truy cứu trách nhiệm hình sự về vi phạm nghĩa vụ quân sự. UBND phường Bến Thành đã phát hành tài liệu và tuyên truyền rộng rãi đến với người dân sinh sống trên địa bàn, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ huy quân sự và lực lượng cán bộ, công chức của phường. Từ đó giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cũng là giải pháp ngăn ngừa có hiệu quả đối các loại vi phạm liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Với mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận những quy định mới của pháp luật hiện hành liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu như: Vi phạm về đăng ký, sơ tuyển, kiểm tra khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; vi phạm về nhập ngũ, thực hiện quân sự tại ngũ và truy cứu trách nhiệm hình sự về vi phạm nghĩa vụ quân sự. UBND phường Bến Thành đã phát hành tài liệu và tuyên truyền rộng rãi đến với người dân sinh sống trên địa bàn, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ huy quân sự và lực lượng cán bộ, công chức của phường. Từ đó giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và cũng là giải pháp ngăn ngừa có hiệu quả đối các loại vi phạm liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.(Tác giả: , nguồn: 8)

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.