Quy trình Xử lý đơn tại cấp xã

Quy trình Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Quy trình Tiếp công dân tại cấp xã

Quy trình Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
Thông tư  quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo
Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của thanh tra thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ ...