QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
Thông tư  quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo
Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của thanh tra thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ ...