Bảo trợ xã hội (QĐ số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016)
Danh mục thủ tục hành chính: BẢO TRỢ XÃ HỘI (theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016)
Bảo trợ xã hội
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm  2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và ...
Chính sách người có công
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm  2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và ...
Phòng - Chống tệ nạn xã hội
Danh mục thủ tục hành chính: PHÒNG - CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới và trên 10 triệu đồng)
Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng
Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi