Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo
Quyết định số 6085/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chính Minh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện ...