Thông tin quy trình giải quyết kiến nghị của các ...
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Văn bản số 2812/TTHT-CSĐT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Trung ...
Hỗ trợ kiến nghị tuyên truyền giải quyết kiến nghị ...
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Văn bản số 3049/TTHT-CVCX ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Trung ...
Thông tin địa chỉ Tiếp nhận phản ánh
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Thông tin địa chỉ Tiếp nhận phản ánh của Chính phủ và ...