Thông báo về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Bến Thành

Dịch vụ công trực tuyến phường Bến Thành
Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định “về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà ...
Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố trang web " Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh " nhằm công bố các thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực; ...