Tư pháp

Hòa giải ở cơ sở

Danh mục thủ tục hành chính: HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ.

 

1. Thủ tục Bầu hòa giải viên.

2. Thủ tục Bầu tổ trưởng tổ hòa giải.

3. Thủ tục Thôi làm hòa giải viên.

4. Thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

Tải file: TTHC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 

(Tác giả: Nguyễn Văn Phước - TPHT, nguồn: 8)

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.